Αρχική

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Με το θεσμό του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) οργανώνεται υπό εκπαιδευτική εποπτεία, η τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών αλλά και κατά τη χειμερινή περίοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. H Πρακτική Άσκηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Παράλληλα λειτουργεί το Πρόγραμμα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους Φορείς Υποδοχής αυτής.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρακτική που εφαρμόζει η Πολυτεχνική Σχολή και η οποία αποβλέπει στους παρακάτω στόχους:

  • Να δοθεί στον φοιτητή/τρια η δυνατότητα να έλθει σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσει την θεωρητική του κατάρτιση με την εμπειρική εξάσκηση και τη γνωριμία με την παραγωγική διαδικασία, έτσι όπως αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες.
  • Να γνωρίσει ο φοιτητής ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα επιχειρήσεων (διακλαδική και διατομεακή εξάσκηση), καθώς και τη λειτουργία διαφόρων επιμέρους τμημάτων τους.
  • Να παρακολουθήσει ο φοιτητής τις σύγχρονες εξελίξεις στις μορφές οργάνωσης και να προσαρμοστεί στη δυναμική των νέων τεχνολογιών και των διαφόρων εξελισσόμενων κλάδων και επιχειρήσεων.
  • Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μελλοντική ένταξη του φοιτητή στον επαγγελματικό χώρο και να διευκολυνθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός του.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και αποτελεί μάθημα Γενικής Επιλογής. Η απασχόληση διαρκεί συνολικά δύο περίπου μήνες. Όσοι από τους/τις φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)  Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, η οποία καθορίζεται με ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος.

 Tαυτόχρονα πραγματοποιούν την εγγραφή τους στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ), το οποίο είναι πλήρως συνδεδεμένο με το ΟΠΣ και έτσι πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω των δύο προαναφερόμενων Πληροφοριακών Συστημάτων, όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες στο πλαίσιο του Προγράμματος:

• Εγγραφή Φορέων Υποδοχής Π.Α. και καταχώρηση θέσεων Π.Α.
• Εγγραφή Φοιτητών/τριών και επιλογή επιθυμητών θέσεων Π.Α.
• Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους Φορείς Υποδοχής Π.Α. και τους/τις Ασκούμενους/ες Φοιτητές/τριες

Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας για κάθε φοιτητή/τρια γίνεται από τον Τμηματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο του Π.Π.Α. , με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις προτιμήσεις του/της φοιτητή/τριας, και τις προηγούμενες τοποθετήσεις του/της.

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο/η ασκούμενος/η εκπονεί Εργασία, το θέμα της οποίας δίνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια του/της ή πραγματοποιείται βάση του Προτύπου Π.Α. και σχετίζεται κατά περίπτωση με το φορέα υποδοχής, τα καθήκοντα του/της ασκούμενου/η, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα αποκτήσει. Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρία παρακολουθεί την πορεία εκπόνησης της εργασίας. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης κάθε ασκούμενος/η συντάσσει Έκθεση Απολογισμού στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το έργο με το οποίο ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αντίστοιχη Έκθεση Επίδοσης για τον/την ασκούμενο/η, συντάσσεται από τους υπεύθυνους Πρακτικής Άσκησης των Φορέων Υποδοχής αυτής.

Air Max